Tillgänglighet och nyttjande m.m.
RQP Technology AB:s E-Butik är endast tillgänglig för företag och organisationer inom Sverige. RQP Technology äger rätt att fritt ändra information som görs tillgänglig i E-Butiken. Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer samt för slutförsäljning. Kunden förbinder sig att säkerställa och ansvarar för att kundens inloggningsuppgifter inte görs tillgängliga för obehöriga samt att det inte sker otillåten spridning av E-Butikens innehåll via Internet eller andra media. Kunden ansvarar för att E-Butiken endast används av anställd som i sitt arbete behöver nyttja E-Butiken.

Bindande beställning
De beställningar som kunden gör via E-Butiken är bindande för kunden och avbeställningar kan inte göras via E-Butiken. Om kund önskar korrigering av bindande beställning, kontaktas RQP Technology som gör en bedömning. Vid eventuell korrigering av order eller faktura äger RQP Technology rätt att ta ut en administrativ avgift.

Produkter
RQP Technology åtar sig att leverera de produkter som finns tillgängliga i E-Butiken.

Frakt och priser
Aktuella priser på produkter baseras på gällande valutakurs (Euro/SEK). Om beställning görs i E-butiken av lagerförd produkt gäller det pris som anges vid beställningstillfället. Om beställning görs i E-butiken av EJ lagerförd produkt gäller det pris som anges vid leveranstillfället. Mervärdesskatt tillkommer. Fraktkostnad tillkommer och redovisas innan beställningen slutförs.

Betalningsvillkor
Fakturering sker av RQP Technology AB. Efter godkänd kreditbedömning faktureras kunden med betalningsvillkoret 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (referensränta + 8 %). Om en Kund ej beviljas faktura kan förskottsbetalning användas varvid RQP Technology levererar beställda produkter efter erhållen förskottsbetalning.

Beställning och orderbekräftelse
Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på E-Butiken uppkommer när RQP Technology bekräftar Kundens beställning genom orderbekräftelse. RQP Technology skall sträva efter att lämna orderbekräftelse inom två dagar från mottagande av beställning via E-butiken. RQP Technology förbehåller sig rätten att själv eller genom annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.

Leverans och risk
RQP Technology ombesörjer för kundens räkning transport och använder sig av
ett lämpligt transportsätt. Om RQP Technology ombesörjer transport skall Kunden ersätta RQP Technologys utgifter i samband med transporten. Risken för beställda produkter övergår på kunden vid leverans från RQP Technologys lager. RQP Technology har delleverans som standard. Om Kunden väljer “samleverans” kan det innebära att leveransen fördröjs. Som standard debiterar vi endast en frakt per order, oavsett delleverans eller ej. Vid delleverans förbehåller sig RQP Technology rätten att delfakturera.

Transportskador
Kunden skall vid mottagandet noggrant kontrollera de levererade produkterna. Om det saknas beställda produkter i leveransen och/eller om det förekommer synlig skada på levererade produkter eller emballage skall Kunden omedelbart, t.ex. genom anteckning om skadan i fraktsedel, reklamera skadan till transportören och hålla denne ansvarig. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid mottagandet av leveransen, skall reklameras till transportören så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och RQP Technology. Om leveransen omfattas av varuförsäkring skall kunden också omgående anmäla transportskadan till varuförsäkringsgivaren. Underlåts detta kan rätten till försäkringsersättning falla bort eller begränsas.

Garantier och övriga villkor
För samtliga av RQP Technology sålda produkter gäller respektive tillverkares garantivillkor och övriga särskilda villkor före vad som anges i dessa allmänna bestämmelser. Eventuella garantireparationer skall utföras av tillverkare av produkt eller av tillverkaren godkänd serviceorganisation. Information om respektive tillverkares garanti- och servicevillkor finns förpackade tillsammans med produkten eller tillhandahållas av ARQP Technology. Rätten till garantireparation skall alltid styrkas med fakturakopia avseende den produkt som garantiåtagandet omfattar. Utlägg för eventuella kostnader i samband med garantiärende/ reklamationer ersätts inte av RQP Technology.

CE-märkning
RQP Technology är inte tillverkare eller producent av de produkter som RQP Technology säljer och RQP Technology är därför inte direkt ansvarigt för CE-märkning av sådana produkter som marknadsförs inom den Europeiska Unionen.

Upplåtelse av nyttjanderätt
Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och RQP Technology. Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i dessa allmänna villkor. Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt

Ansvarsfriskrivningar m.m.
RQP Technology ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av E-butiken. Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på grund av fel eller brist i E-butiken eller avbrott eller störning i datasystemet eller teleförbindelse. RQP Technology svarar inte i något fall för indirekta eller konsekvensskador. Utöver de eventuella garantier som gäller för beställda produkter och det felansvar som RQP Technology påtagit sig i kundavtal, ansvarar RQP Technology inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden.

Äganderättsförbehåll
Produkter som Kunden beställt på E-Butiken förblir RQP Technology egendom och RQP Technology förbehåller sig äganderätten till beställda Produkter till dess full betalning för dessa erlagts. RQP Technologys äganderättsförbehåll gäller inte i de fall då kunden leasar eller hyr beställda produkter direkt vid beställning genom E-Butiken eller genom förmedling av RQP Technology.

Tvist
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.